GENERATIONEN

Eigentümer

Johannes Rupert Graf Dankl von Krasnik

Johannes Rupert Graf Dankl von Krasnik
> mehr

Gründer

Gründer Bruno Dankl von Krasnik

Bruno Dankl von Krasnik.
> mehr

Vorfahren

General

Geschichte der Familie Dankl von Krasnik
> mehr

Wappen

Wappen - Immer mit ganzer Kraft